ภาพรวมจำนวนนักศึกษา

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) ปวช.
29 72,307 380,392 521,333 113 0
เปิดดูเพิ่มเติม เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาพิการ

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 4,314 3,452 2,585 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 46 376 394 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program เฉพาะที่ขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียนภาคเรียนปัจจุบัน

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 14 152 166 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ทหาร

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 1,111 24,228 33,804 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
แรงงานต่างด้าว 0 970 622 541 0 2,133
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 239 154 41 0 434
เด็กชาวเล 0 22 18 11 0 51
เด็กเร่ร่อน 0 219 351 223 0 793
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 1 0 0 0 1
รวมทั้งสิ้น 0 1,451 1,145 816 0 3,412
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาแยกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 0 0 7 4 0 11
เด็กด้อยโอกาส 0 909 1,560 1,373 0 3,842
สตรีกลุ่มเสี่ยง 0 37 156 87 0 280
ผู้สูงอายุ 0 2,198 340 212 0 2,750
คนพิการ 0 4,268 3,382 2,537 0 10,187
ผู้นำท้องถิ่น 0 193 623 997 0 1,813
องค์การบริหารส่วนตำบล 0 23 89 213 0 325
ผู้ต้องขัง 0 8,024 10,920 10,863 60 29,867
ทหารกองประจำการ 0 1,111 24,228 33,804 0 59,143
ผู้ใช้แรงงาน 0 9,939 74,360 126,739 17 211,055
แรงงานต่างด้าว 0 970 622 541 0 2,133
เกษตรกร 0 8,952 45,430 74,331 4 128,717
ชาวไทยภูเขา 8 1,804 1,510 1,603 0 4,925
ปอเนาะ 0 219 3,673 2,736 0 6,628
ชุมชนแออัด 0 0 1 9 0 10
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 0 397 1,296 2,283 0 3,976
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 0 203 605 761 0 1,569
อื่นๆ 21 25,900 160,799 202,267 27 389,014
คนไทยในต่างประเทศ 0 3 53 109 0 165
เยาวชน 0 2,663 40,879 48,706 6 92,254
English Program 0 46 376 394 0 816
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 239 154 41 0 434
เด็กชาวเล 0 22 18 11 0 51
เด็กเร่ร่อน 0 219 351 223 0 793
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 1 0 0 0 1
รวมทั้งสิ้น 29 68,340 371,432 510,844 114 950,759
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาที่อายุมากกว่า 60 ปี

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 8,372 2,942 2,724 0
เปิดดูเพิ่มเติม

บัตรประชาชนซ้ำซ้อน จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 0 0 0 0 0 0
เด็กด้อยโอกาส 0 0 1 0 0 1
สตรีกลุ่มเสี่ยง 0 0 1 0 0 1
ผู้สูงอายุ 0 0 0 0 0 0
คนพิการ 0 1 3 0 0 4
ผู้นำท้องถิ่น 0 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบล 0 0 0 0 0 0
ผู้ต้องขัง 0 1 7 10 0 18
ทหารกองประจำการ 0 0 60 109 0 169
ผู้ใช้แรงงาน 0 5 49 65 0 119
แรงงานต่างด้าว 0 0 0 2 0 2
เกษตรกร 0 1 21 32 0 54
ชาวไทยภูเขา 0 0 0 0 0 0
ปอเนาะ 0 0 2 2 0 4
ชุมชนแออัด 0 0 0 0 0 0
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 0 0 0 0 0 0
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 0 0 0 1 0 1
อื่นๆ 0 9 139 153 1 302
คนไทยในต่างประเทศ 0 0 0 0 0 0
เยาวชน 0 2 29 29 0 60
English Program 0 0 1 2 0 3
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 0 0 0 0 0
เด็กชาวเล 0 0 0 0 0 0
เด็กเร่ร่อน 0 0 0 1 0 1
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0 19 313 406 1 739