ภาพรวมจำนวนนักศึกษา

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) ปวช.
764 74,632 395,787 552,325 178 0
เปิดดูเพิ่มเติม เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาพิการ

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 4,709 3,506 2,577 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 61 474 544 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program เฉพาะที่ขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียนภาคเรียนปัจจุบัน

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 23 231 180 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ทหาร

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 1,066 23,780 33,359 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
แรงงานต่างด้าว 0 904 650 490 0 2,044
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 360 131 32 0 523
เด็กชาวเล 0 20 16 13 0 49
เด็กเร่ร่อน 0 225 331 221 0 777
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0 1,509 1,128 756 0 3,393
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาแยกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 0 0 10 6 0 16
เด็กด้อยโอกาส 0 899 1,621 1,531 0 4,051
สตรีกลุ่มเสี่ยง 0 40 130 94 1 265
ผู้สูงอายุ 0 2,062 342 228 0 2,632
คนพิการ 0 4,667 3,435 2,537 0 10,639
ผู้นำท้องถิ่น 0 199 696 1,139 0 2,034
องค์การบริหารส่วนตำบล 0 22 109 251 0 382
ผู้ต้องขัง 0 7,200 10,289 10,098 60 27,647
ทหารกองประจำการ 0 1,066 23,780 33,359 0 58,205
ผู้ใช้แรงงาน 0 10,195 77,614 133,557 31 221,397
แรงงานต่างด้าว 0 904 650 490 0 2,044
เกษตรกร 0 9,525 50,649 82,551 19 142,744
ชาวไทยภูเขา 394 2,010 1,614 1,648 0 5,666
ปอเนาะ 0 210 3,729 2,779 0 6,718
ชุมชนแออัด 0 0 2 8 0 10
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 0 376 1,462 2,960 0 4,798
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 0 211 661 764 0 1,636
อื่นๆ 10 27,580 168,314 215,555 52 411,511
คนไทยในต่างประเทศ 0 6 33 69 0 108
เยาวชน 1 2,535 40,527 50,600 16 93,679
English Program 0 61 474 544 0 1,079
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 360 131 32 0 523
เด็กชาวเล 0 20 16 13 0 49
เด็กเร่ร่อน 0 225 331 221 0 777
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 405 70,373 386,619 541,034 179 998,610
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาที่อายุมากกว่า 60 ปี

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 8,507 3,126 3,004 0
เปิดดูเพิ่มเติม

บัตรประชาชนซ้ำซ้อน จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 0 0 0 0 0 0
เด็กด้อยโอกาส 0 0 1 1 0 2
สตรีกลุ่มเสี่ยง 0 0 0 0 0 0
ผู้สูงอายุ 0 0 0 0 0 0
คนพิการ 0 0 0 0 0 0
ผู้นำท้องถิ่น 0 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบล 0 0 0 0 0 0
ผู้ต้องขัง 0 3 10 11 1 25
ทหารกองประจำการ 0 0 47 87 0 134
ผู้ใช้แรงงาน 0 4 47 119 0 170
แรงงานต่างด้าว 0 0 0 0 0 0
เกษตรกร 0 1 28 40 0 69
ชาวไทยภูเขา 0 0 0 0 0 0
ปอเนาะ 0 0 3 0 0 3
ชุมชนแออัด 0 0 0 0 0 0
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 0 0 0 1 0 1
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 0 1 0 1 0 2
อื่นๆ 0 11 170 194 0 375
คนไทยในต่างประเทศ 0 0 0 0 0 0
เยาวชน 0 0 39 36 0 75
English Program 0 0 1 0 0 1
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 0 0 0 0 0
เด็กชาวเล 0 0 0 0 0 0
เด็กเร่ร่อน 0 0 1 1 0 2
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0 20 347 491 1 859