ภาพรวมจำนวนนักศึกษา

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) ปวช.
0 0 -1 -1 0 0
เปิดดูเพิ่มเติม เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาพิการ

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 3,347 2,387 1,743 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
3 34 286 376 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program เฉพาะที่ขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียนภาคเรียนปัจจุบัน

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
3 8 121 127 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ทหาร

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 572 13,042 18,334 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
แรงงานต่างด้าว 0 378 294 283 0 955
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 210 56 17 0 283
เด็กชาวเล 0 18 9 0 0 27
เด็กเร่ร่อน 0 96 240 165 0 501
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0 702 599 465 0 1,766
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาแยกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 0 0 10 6 0 16
เด็กด้อยโอกาส 0 710 1,058 926 0 2,694
สตรีกลุ่มเสี่ยง 0 34 112 60 0 206
ผู้สูงอายุ 0 1,209 245 181 0 1,635
คนพิการ 0 3,313 2,329 1,716 0 7,358
ผู้นำท้องถิ่น 0 128 440 739 0 1,307
องค์การบริหารส่วนตำบล 0 17 73 148 0 238
ผู้ต้องขัง 0 5,486 7,662 7,377 0 20,525
ทหารกองประจำการ 0 714 15,827 22,148 0 38,689
ผู้ใช้แรงงาน 0 7,307 52,987 89,242 18 149,554
แรงงานต่างด้าว 0 466 345 330 0 1,141
เกษตรกร 0 7,125 37,880 60,657 14 105,676
ชาวไทยภูเขา 387 1,189 955 865 0 3,396
ปอเนาะ 0 185 3,258 2,372 0 5,815
ชุมชนแออัด 0 0 1 6 0 7
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 0 278 1,040 2,137 0 3,455
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 0 98 361 491 0 950
อื่นๆ 10 19,076 122,350 158,263 36 299,735
คนไทยในต่างประเทศ 0 4 33 59 0 96
เยาวชน 1 1,915 26,501 32,882 13 61,312
English Program 3 44 324 442 0 813
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 224 56 17 0 297
เด็กชาวเล 0 18 10 0 0 28
เด็กเร่ร่อน 0 136 242 165 0 543
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 401 49,676 274,099 381,229 81 705,486
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาที่อายุมากกว่า 60 ปี

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 5,386 2,322 2,198 0
เปิดดูเพิ่มเติม

บัตรประชาชนซ้ำซ้อน จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 0 0 0 0 0 0
เด็กด้อยโอกาส 0 0 0 0 0 0
สตรีกลุ่มเสี่ยง 0 0 0 0 0 0
ผู้สูงอายุ 0 0 0 0 0 0
คนพิการ 0 0 0 0 0 0
ผู้นำท้องถิ่น 0 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบล 0 0 0 0 0 0
ผู้ต้องขัง 0 0 0 0 0 0
ทหารกองประจำการ 0 0 0 0 0 0
ผู้ใช้แรงงาน 0 0 0 0 0 0
แรงงานต่างด้าว 0 0 0 0 0 0
เกษตรกร 0 0 0 0 0 0
ชาวไทยภูเขา 0 0 0 0 0 0
ปอเนาะ 0 0 0 0 0 0
ชุมชนแออัด 0 0 0 0 0 0
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 0 0 0 0 0 0
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 0 0 0 0 0 0
อื่นๆ 0 0 0 0 0 0
คนไทยในต่างประเทศ 0 0 0 0 0 0
เยาวชน 0 0 0 0 0 0
English Program 0 0 0 0 0 0
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 0 0 0 0 0
เด็กชาวเล 0 0 0 0 0 0
เด็กเร่ร่อน 0 0 0 0 0 0
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 0 0