ภาพรวมจำนวนนักศึกษา

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) ปวช.
489 75,100 407,258 567,695 335 0
เปิดดูเพิ่มเติม เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาพิการ

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 5,365 3,538 2,503 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 46 377 557 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา English Program เฉพาะที่ขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียนภาคเรียนปัจจุบัน

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 28 173 236 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ทหาร

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 989 23,920 34,904 0
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
แรงงานต่างด้าว 0 879 658 440 0 1,977
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 325 129 38 0 492
เด็กชาวเล 0 36 23 8 0 67
เด็กเร่ร่อน 0 323 315 214 0 852
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 1 1 1 0 3
รวมทั้งสิ้น 0 1,564 1,126 701 0 3,391
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาแยกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 0 0 14 15 0 29
เด็กด้อยโอกาส 0 865 1,699 1,632 1 4,197
สตรีกลุ่มเสี่ยง 0 41 179 105 1 326
ผู้สูงอายุ 0 1,907 332 225 0 2,464
คนพิการ 0 5,308 3,482 2,470 0 11,260
ผู้นำท้องถิ่น 0 217 787 1,271 0 2,275
องค์การบริหารส่วนตำบล 0 31 148 299 0 478
ผู้ต้องขัง 0 6,296 9,235 9,342 64 24,937
ทหารกองประจำการ 0 989 23,920 34,904 0 59,813
ผู้ใช้แรงงาน 0 10,355 82,798 138,649 72 231,874
แรงงานต่างด้าว 0 879 658 440 0 1,977
เกษตรกร 0 9,941 55,153 88,083 31 153,208
ชาวไทยภูเขา 10 1,825 1,405 1,692 1 4,933
ปอเนาะ 0 219 3,646 2,789 0 6,654
ชุมชนแออัด 0 0 4 7 0 11
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 0 475 1,754 3,866 0 6,095
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 0 218 662 784 0 1,664
อื่นๆ 77 28,091 170,419 218,022 126 416,735
คนไทยในต่างประเทศ 0 3 34 80 0 117
เยาวชน 4 2,334 40,638 50,307 38 93,321
English Program 0 46 377 557 0 980
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 325 129 38 0 492
เด็กชาวเล 0 36 23 8 0 67
เด็กเร่ร่อน 0 323 315 214 0 852
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 1 1 1 0 3
รวมทั้งสิ้น 91 70,725 397,812 555,800 334 1,024,762
เปิดดูเพิ่มเติม

จำนวนนักศึกษาที่อายุมากกว่า 60 ปี

ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
0 8,082 3,198 3,122 1
เปิดดูเพิ่มเติม

บัตรประชาชนซ้ำซ้อน จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย 0 0 0 0 0 0
เด็กด้อยโอกาส 0 0 2 3 0 5
สตรีกลุ่มเสี่ยง 0 0 0 0 0 0
ผู้สูงอายุ 0 1 0 0 0 1
คนพิการ 0 0 2 0 0 2
ผู้นำท้องถิ่น 0 0 0 0 0 0
องค์การบริหารส่วนตำบล 0 0 1 0 0 1
ผู้ต้องขัง 0 2 13 10 1 26
ทหารกองประจำการ 0 2 45 91 0 138
ผู้ใช้แรงงาน 0 7 80 91 0 178
แรงงานต่างด้าว 0 1 0 1 0 2
เกษตรกร 0 1 27 53 0 81
ชาวไทยภูเขา 0 0 0 0 0 0
ปอเนาะ 0 0 7 1 0 8
ชุมชนแออัด 0 0 0 0 0 0
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 0 0 1 0 0 1
ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ 0 0 0 0 0 0
อื่นๆ 0 14 169 177 0 360
คนไทยในต่างประเทศ 0 0 0 0 0 0
เยาวชน 0 1 39 22 0 62
English Program 0 0 6 6 0 12
เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) 0 0 0 0 0 0
เด็กชาวเล 0 0 0 0 0 0
เด็กเร่ร่อน 0 1 3 0 0 4
ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0 30 395 455 1 881