รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร                                                       1     11 1 1 50   95 1 78 35     6   25   24           328   5   3 23 9   170   987   148 4     14 9 410   665           2,447   7 1   22 20 11 141 1 1,532 2 284 17     17 12 570 1 890 2         3,530                                                     6,305
2 เชียงราย                                                       71 1 496 1 4   523 6 220 215 184 252     10 85 1,829   41 1 29   83   4,051   90 2 17 5 21 1 287 176 545 125 275 430     28 64 2,851   554 6 33   7   5,517   154 3 8 10 16 3 210 266 1,172 90 393 433     46 43 3,927   860 8 11       7,653                                   1               1 17,222
3 เชียงใหม่                         383         10               393   230 3 117 4 20 4 526 79 734 283 213 1,030     31 48 1   851   31   8   4,213   173 2 20 4 33 9 439 712 1,391 191 283 694     45 42 6   2,388   30   8   6,470   52 3 19 21 81 11 352 1,138 2,764 196 536 432     107 48 5   3,728   10   28   9,531                                                     20,607
4 ตาก                                                       476     8 6   43 63 370 21 138 415     2 1 1,271 1 110   31       2,956   96     9 11 1 57 285 512 11 242 71     3 6 574   380 1 26       2,285   33 1   10 14 5 78 458 907 7 324 48 1   4 11 766 3 491 3 1       3,165                                                     8,406
5 นครสวรรค์                                                           3 4 1   63 53 179 1 42         2 198   59 4         609   42   15 6 3 2 180 683 1,910   157       5 14 1,796   1,076 8         5,897   83 1 3 12 19 2 197 859 3,398 3 411 1     43 24 2,500   1,321 9         8,886                                                     15,392
6 น่าน                         11                         11   2   74 84 2 1 81 16 52 2 267 68     16   165   4           834   3   14 37 13   37 115 284   462 173     50 3 440 1 190   1       1,823   7 1 3 33 31 7 77 240 707   1,029 315     86 14 874 1 471           3,896                                   1   7           8 6,572
7 พะเยา                                                       1 1 29 82 12   55 1 39 4 149       5 2 139   18           537   7 1 10 77 31 1 52 227 277 2 205 12     54 9 462   576 2         2,005   9 12 7 78 36 10 124 394 590 2 366 9     92 30 959   970 4         3,692                                                     6,234
8 พิจิตร                                                       3   6 50 4   44   133 1 58       30 3 23   31           386   8 1 20 52 19 5 40   579 1 68       23 12 207   932           1,967   4   2 19 40 11 51 3 1,172 1 146       36 19 336   1,475 2         3,317                                                     5,670
9 พิษณุโลก                                                       1 9 2 10 3   5 50 53 1 12 6       4 166   20           342   8 34   13 6 3 45 773 536   95       8 2 1,083   603 1         3,210     13 1 12 12 7 58 1,349 1,006   170 2     17 6 1,719   1,079 2         5,453                                                     9,005
10 เพชรบูรณ์                                                       1   16 21 1   48 11 138 2 77         3 352   2           672   3   3 15 3   62 170 1,545 1 559       16 21 1,311   461 1         4,171   4   1 9 12 1 130 152 2,669 1 921       21 11 1,458   501 5         5,896                                                     10,739
11 แพร่                                                       1   170 7 8 5 46 2 234 2 247 2 1   17 1 118   16           877   14   8 4 19 3 29 26 405   198 6     31 2 323   448           1,516   13 1 8 5 28 5 32 96 916   379 11     43 6 655 1 846 1         3,046                                                     5,439
12 แม่ฮ่องสอน                                       1           1   5 1 1 3 5   61 17 28 8 96 87     1 7 256   43 1         620   29 2 1 1 10 1 68 120 93 19 267 138     6 1 713   289 2 7       1,767   41 6     15 1 55 156 170 20 410 221     3 4 899   420 7 1       2,429                                                     4,817
13 ลำปาง                                                       2   179 135 7 1 11   164 1 124 12     14 2 217   10           879   10   10 110 45 3 34 100 640 1 304 9     32 4 705 1 382           2,390   7   1 115 55 10 53 269 1,371 2 522 19     85 13 1,123   567           4,212                                                     7,481
14 ลำพูน                                                       6 3 8 7 3       55 12 41 93     10   171   17 1 1       428   6   1 14 27 4 14 2 193 11 57 65     72   458   366 1 1       1,292   6   2 7 35 11 10 4 558 6 77 125     103 2 713   660 3 1       2,323                                                     4,043
15 สุโขทัย                                                       2   19 4 1   67   49   33       2   62   23           262   21 3 38 11 8 2 174 2 599   209 1     12 2 578   1,041 2         2,703   14 2 2 13 17 7 228 10 1,129 1 383       31 13 1,010   1,409 4         4,273                                                     7,238
16 อุตรดิตถ์                                                       4   118 9 9   15 5 162 15 70       13   266 1 31 2     9   729   40 4 4 4 18 4 47 126 394 5 238     1 37 8 560   529 2         2,021   33 1 5 4 29 6 106 285 852 1 376       87 14 937 2 1,122           3,860                                                     6,610
รวมทั้งภาค                         394         10   1           405   806 18 1,238 440 87 12 1,638 303 2,705 569 1,829 2,000 1   157 158 5,259 2 1,300 9 92   100   18,723   555 49 164 385 276 39 1,735 3,517 10,890 367 3,767 1,603   1 436 199 12,477 2 10,880 26 98   15   47,481   467 45 62 370 460 108 1,902 5,680 20,913 332 6,727 1,633 1   821 270 18,451 8 16,810 50 24   28   75,162                                   2   7           9 141,780
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์                                                       2   11 43 2   20   15   278       5   499 1 3           879   59 1 9 41 12   120   731 1 3,932       59 4 5,917 1 351           11,238   63 1 2 23 25 3 103 2 943   6,223     1 122 4 7,964 2 654           16,135                                                     28,252
18 ขอนแก่น                                                       3   48 53 6   130 3 862   721   1   24 1 3,974   15 10     18   5,869   13 1 18 72 12 4 212 496 3,434 1 1,874       59 5 10,998 12 561 22     59   17,853   72   21 68 23 2 268 766 6,700   3,088       118 7 14,520 23 719 29     55   26,479                   3               11   2           16 50,217
19 ชัยภูมิ                                                       4 1 8 16 2   2 1 175   339       2   2,574   2 2         3,128   41 11 5 33 16 2 93   2,210 1 1,821       21 2 14,317 1 122 62     1   18,759   53 12 3 10 10 4 63 3 2,969 1 1,943 2   1 37 3 20,237   235 66         25,652                                   2               2 47,541
20 นครพนม                                                           1 90 2   123 8 16 3 102       6   114   9           474   10   3 72 11   206 247 495 2 1,595     1 35 5 1,761   395 6         4,844   9     59 18 4 90 236 633   2,384 1     23 6 2,008   735 10         6,216               60       1           1               62 11,596
21 นครราชสีมา                                                       1   79 288 10 2 726 43 436   908       18 5 1,038 1 27       12   3,594   9 2 5 180 40 10 918 1,600 4,686   2,797 1     213 15 8,520 7 1,002       19   20,024   9 1 7 113 51 17 533 2,028 6,892 1 4,216       346 35 11,750 16 1,231       23   27,269                                                     50,887
22 บุรีรัมย์                                                       5   3 192 2   35 5 221   483       9 2 200   51 4     1   1,213   59 1 4 161 16 3 185 227 3,741 1 2,250       23 16 3,274 1 2,626 19         12,607   15   1 90 38 5 318 241 9,106   4,404       72 16 3,297   1,845 28         19,476                   5                               5 33,301
23 มหาสารคาม                                                             33     48   7   256           160   2 3         509 2     2 39 7 1 66   464 2 5,982       43 1 3,975   352 57         10,993   4   7 32 6 1 61   1,102 1 8,432       160   4,154   288 111         14,359                       1                           1 25,862
24 มุกดาหาร                                                             2 6   8   14   211       1   80   25           347   16     4 26 3 36 1 98   917       8 3 916   973 1         3,002   16     4 14 2 23 1 199   1,434       20 3 1,055   1,063           3,834                                                     7,183
25 ยโสธร                                                       1   2 15 1   11   45   72           45   1           193       1 48 2   151 209 815 1 653       4 6 1,013   107           3,010         24 5 2 138 280 1,439   1,776       12 3 1,119 3 243           5,044                                                     8,247
26 ร้อยเอ็ด                                                           7 340 7   5 5 91 1 563       10   348   6           1,383   16 1 4 255 30 1 25 365 1,601   2,852       102 7 2,974 1 515           8,749   13   3 206 42 1 47 575 3,175   5,352 1     294 11 3,965   763       2   14,450                                                     24,582
27 เลย                                                       3   54 139 6   44 7 82   723   1   10   689   12           1,770   26   3 66 9 1 176 186 414   2,115       48 1 2,919   533 5         6,502   47   12 46 15 1 78 250 794 1 3,569     1 67 3 4,187   763 7         9,841                                                     18,113
28 ศรีสะเกษ                                                       3   2 25 5   5 1 59   259       13 5 718   14 1         1,110   66     40 39 4 17 2 719   2,092       38 15 4,691   498 9         8,230   91   1 31 50 9 79 8 1,200   3,562       88 12 6,121   580 13         11,845                                                     21,185
29 สกลนคร                                                         2 84 156 10   11   84   466       11   322   43           1,189   47 2 22 133 11   12 133 861 1 2,046       34 10 3,452   945           7,709   23 4 23 85 24 1 18 143 1,199   3,432       96 8 3,709 1 1,229 1         9,996                                                     18,894
30 สุรินทร์                                                       4   6 29 3   58 5 64   155       6 7 451   32           820   14   3 45 7   143 119 1,517   1,287       49 12 4,565   904           8,665   10   3 40 31 5 195 164 2,540   2,617   1   51 11 5,661   1,125           12,454                                                     21,939
31 หนองคาย                                                             119     16   76 5 21       4 1 251   2           495   3   1 76 2 2 78   850 11 179       19 4 2,983   42 5         4,255   6 3   53 4 6 100   1,569 19 311       51   3,743   39 9         5,913                                                     10,663
32 อุดรธานี                                                       4 2 147 458 4   39 2 339 6 583       15 1 1,865   11 2     15   3,493   33 1 22 101 14 1 46 413 1,702 3 2,881   1   35 4 7,180   466 2     20   12,925   59 5 9 77 21 3 94 743 2,597   4,630 1     99 7 9,362   609 3     21   18,340                   5   13           6               24 34,782
33 อุบลราชธานี                                                       3   196 330 6 1 12 4 38 5 253       7 2 1,639   20   1   2   2,519   4 2 2 262 15 2   613 392 5 2,482       60 16 8,386 1 1,437 10     45   13,734   14   2 181 34 4 19 797 838 7 4,832       102 21 10,945 1 2,273 7 1   33   20,111                                                     36,364
34 หนองบัวลำภู                                                           6 52     30   39   73           205   7           412   1   1 52 2   52   249   557 1     3 5 1,992   492 1 1   9   3,418   1   4 45 5   53 1 391   1,108       11 12 2,470   604 2     9   4,716                                                     8,546
35 อำนาจเจริญ                                                       1     26 1   2   6   176           218   1           431   5     29 1   9   32 2 645       4   2,519   138   1       3,385   7   1 8 3   14   113   1,235       27 1 3,581   214           5,204                                                     9,020
36 บึงกาฬ                                                           5 56 1   8   10 1 58           288   2           429   1     91 2   129   228 1 735       9 1 2,779   191           4,167 1 3     50 1   123 1 272 2 1,316       42 1 2,404   685 8         4,909                                                     9,505
รวมทั้งภาค                                                       34 5 659 2,462 74 3 1,333 84 2,679 21 6,700   2   141 24 15,678 2 285 22 1   48   30,257 2 423 22 105 1,800 274 34 2,674 4,611 25,239 32 39,692 2 1 1 866 132 95,131 24 12,650 199 2   153   184,069 1 515 26 99 1,245 420 70 2,417 6,239 44,671 32 65,864 5 1 3 1,838 164 122,252 46 15,897 294 1   143   262,243               60   13   15           20   2           110 476,679
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี                                                       10   1 13     159 113 97 12 14           305   73   1       798   30 2 1 8 1   370 1,666 724 12 142       1 2 2,294   361 3 3       5,620   21 1   5 1   315 1,938 1,200 17 159 3       2 2,517   494   3       6,676                                                     13,094
38 ชัยนาท                                                       1   3 99 3   115   145   19       3 1 72   7 1         469   5     36 10 1 78   796 1 102       13   486   350 1         1,879   12   1 26 21 1 87   1,268   159       16 8 724   517           2,840                                                     5,188
39 นครปฐม                                                           1 5     163 6 42 3             192   5   2       419   50     15     227 322 420 6 3 1       4 2,021   73 20         3,162   30     9     188 392 1,126 2 7       1 9 2,541 1 30 8   1     4,345     1                                             1 7,927
40 นนทบุรี                                                       1 15 1 26     279   9 3             325               659   6 50   58   1 178 15 214 1 1 1       2 2,397   24 10         2,958   26 7   67     247 66 721 2             2,687   24 6         3,853                                                     7,470
41 ปทุมธานี                                                             21     79   97 26           3 201   14           441   4 14   18 3 1 125 212 1,387 13 3 1     1 10 1,541   392 2         3,727   1 4 6 14 1 1 164 343 2,178   13     1 1 11 1,864   497 8         5,107                                                     9,275
42 ประจวบคีรีขันธ์                                                             1     32 42 34 2 2         1 109   1           224         2     185 719 408 2 30         2 1,314   63   1       2,726   1 1   1 1   154 1,072 716   43       3 4 1,524   62           3,582                                                     6,532
43 อยุธยา                                                       2   12 25 2   114 1 240 3 6       7 2 211   16           641   20   11 10 6 1 339 8 1,517 4 9   48   11 41 1,586   285 9         3,905   11   8 7 15 4 341 38 3,464 1 22   16   27 31 2,443   360 6         6,794                                                     11,340
44 เพชรบุรี                                                             7 1   32 19 126   12       6   75   4           282       1 5 7 4 287 303 1,190   41       9 5 383   73           2,308         16 10   187 583 2,271   82       10   710   88           3,957                                   1               1 6,548
45 ราชบุรี                                                       1   3 1 3 1 69 75 99 1 5 7     9   145   37           456   8   3 4 5 5 96 869 927 4 24 2     9 8 1,082   569 1         3,616   4 1   6 10 6 92 1,138 1,148 3 61 2     16 8 1,640   513 12         4,660                                   2   1           3 8,735
46 ลพบุรี                                                       1       3   1 21 53   14           292   13 3         401   5   1   6   13 1,649 530   43         1 1,778   120 86         4,232   1   1 3 6 1 26 2,806 1,021   84       3 1 2,518   213 17         6,701                                   1               1 11,335
47 สมุทรสงคราม                                                           1     1 124   38   8           38   5           215       1       76   288   26         4 208   80           683   1       5 3 49   498   38       2 2 340   86 1         1,025                   9               8   1           18 1,941
48 สมุทรสาคร                                                                   41 4 40 44             67       62       258   1   1 2     103 166 439 51             1,048   9   2       1,822   1     1     84 167 626 12 1           1,672   4           2,568                                                     4,648
49 สระบุรี                                                           3   1   136 21 128 2 4       2 1 60   23 3         384   8     1 2   94 568 1,435   22       9 6 665   385 1         3,196   19   1 3 6 3 45 885 2,421 2 25       17 6 978   297 2         4,710                                                     8,290
50 สิงห์บุรี                                                           1 1 2   27   57   3       1   47   3           142   2   3 6 1   56 1 375   17       4   344   75 2         886   4   2 8 10 1 42 3 883 3 22 1     10 3 628   124 2         1,746                                                     2,774
51 สุพรรณบุรี                                                             167     50   53   12           71               353   6   1 75 3 1 112 1 963   41         13 1,253       1       2,470   14     41 3 2 117 1 1,523 2 104       2 3 1,938   2 1         3,753                                   4               4 6,580
52 อ่างทอง                                                       1   9 59     43   47   8       2   89   9 1         268   3   1 42 2   81   344   14       1   842   144 6         1,480   8     32 1 1 96   923   19       5 2 1,453   264 14         2,818                                   3               3 4,569
53 อุทัยธานี                                                               1   22   26   9         1 87   8           154   11 1 1 1 5 1 89   282 2 94 1     2 5 1,037   225 10         1,767   22     1 8 4 32   456   192       5 2 1,443   303 3         2,471                                                     4,392
54 สกพ.                                                                                                                                                                                                                                                                      
55 สถาบันการศึกษาทางไกล                                                                                                                 1       437                 521   2           961   1     2       701 1               1,066   6           1,777                                                     2,738
56 กทม                                                       7   4 55 1   535 68 669 94           8 842   127 3 17   12   2,442 1 101 1 15 78   1 836 2,371 6,978 71 1 2       104 8,638 1 2,006 8 10   18   21,241 1 48 2 14 85 6 2 854 3,066 11,839 41 2 1   1 2 92 10,721 1 1,763 10     2   28,553                                                     52,236
รวมทั้งภาค                                                       24 15 39 480 17 2 2,021 370 2,000 190 116 7     30 17 3,228   345 11 82   12   9,006 1 260 68 40 362 51 16 3,345 9,307 19,217 167 613 8 48   60 207 29,438 1 5,236 159 17   18   68,639 1 225 16 33 327 104 29 3,120 13,199 34,283 85 1,033 7 16 2 120 184 39,407 2 5,647 90 3 1 2   97,936     1             9               19   2           31 175,612
ภาคใต้
57 กระบี่                                                             1     6   4   7           48   1           67   2           36 107 303   148   17       1,160   314 3         2,090   2   1 3 3 1 21 89 204   240   16   2 2 1,679   314 3         2,580                                                     4,737
58 ชุมพร                                                       9   17 1     5 11 5   20       2   166   8           244   36   1 1 3   14 369 130   119       3   1,245   240 2         2,163   38     1 4   21 353 306   244       6   2,038   315 2         3,328                                                     5,735
59 ตรัง                                                       3     126         48   21       21   54   3           276   6     85 2   5 1 587   485       16 2 836   197 2         2,224   6     53 3 2 7 6 921 2 636       6 1 1,312   214 5         3,174                                                     5,674
60 นครศรีธรรมราช                                                       1     90 1   324 25 36   25       6 1 121   11           641   50 1   85 2   185 531 790   860       14 13 3,082   782 5         6,400   54   1 39 6 1 236 676 1,161   1,528     1 14 10 3,328 1 1,061 10         8,127                                                     15,168
61 นราธิวาส                                                       4     3 2 1 168 10 280 1 138   37       538   38           1,220 1 15 1 2 11 7 5 71 122 1,736   1,069   307   6 1 3,454   511 1         7,320   21   7 7 15 8 40 174 1,902   911   265 1 24 1 3,122 3 428 1         6,930                                                     15,470
62 ปัตตานี                                                           3 69 3   66 27 856 5 77   107   1   289 1 105 6         1,615   10   1 70 10 3 82 655 4,330 2 163   1,421   1 6 1,744 1 1,138 25         9,662   2 3 5 23 16 1 46 508 4,980 1 293   1,172   12 5 760 1 854 12         8,694                   1               1   1           3 19,974
63 พังงา                                                           3 1     25   20 35 27           83         20     214   3       3 1 49 19 253 4 63       2 1 624   33 3   16     1,074   3     2 4   44 38 372 3 96   1   1 4 692   57 2   12     1,331                                                     2,619
64 พัทลุง                                                       1     117     2 4 33   22           69     1         249   21     138     14 96 635 1 697       4   1,408   29 2         3,045   7     83 2   8 91 1,111   998   1   16   1,434 2 25 17         3,795                                                     7,089
65 ภูเก็ต                                                                   39 1 42               32   6 1     1   122   19     1 2   87 1 473 3             579   89 3     9   1,266   1     3   1 89   680 1             759   117 9     3   1,663                                                     3,051
66 ยะลา                                                       4 1 47 65 1   84 18 383   268   48     1 189   58 5     7   1,179   23   12 45 7 1 143 204 2,666   924   1,584   3 7 979   830 9     23   7,460   14   10 31 9 2 71 185 2,801   1,099   1,124 1 10 8 770   637 10     26   6,808                                                     15,447
67 ระนอง                                                             1     25   59 36 5           43   1   184       354   6     10 6   70 47 396 32 98       5 1 370   87   8       1,136   3 1   10 3 1 72 88 583 13 130       1 3 481   103 1         1,493                   2   4           2   3           11 2,994
68 สงขลา                                                             343 1   444 75 194   28   13     2 299   59 1     27   1,486 4 2   1 155 5 1 505 863 2,772 3 250   321     21 2,859 1 925       99   8,787 4 3     103 5 3 398 1,029 4,439   385   176   1 42 2,660   1,372 4     16   10,640                                                     20,913
69 สตูล                                                       1     9     5 4 30   18   2       74   22           165   5   1 15 2 2 20 74 402   178   30   8 2 1,067   403           2,209   13     8 5 4 16 80 731   236   6   7 1 870   575 1         2,553                                                     4,927
70 สุราษฏร์ธานี                                                       2     253     42 39 38 2 95       2   154   28       20   675   101   1 69 1   145 408 295   1,067       5 6 2,232   834       3   5,167   108     56 11 3 172 408 824 1 1,510       19 7 2,463   949           6,531                                                     12,373
รวมทั้งภาค                                                       25 1 70 1,079 8 1 1,235 214 2,028 79 751   207   32 4 2,159 1 340 14 184 20 55   8,507 5 299 2 19 685 50 13 1,426 3,497 15,768 45 6,121   3,680   67 60 21,639 2 6,412 55 8 16 134   60,003 4 275 4 24 422 86 27 1,241 3,725 21,015 21 8,306   2,761 3 119 84 22,368 7 7,021 77   12 45   67,647                   3   4           3   4           14 136,171
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี                                                           4 44 1   213   47 1 30           128   2           470 2 3     13 3   113 1 455   147         3 1,072   17           1,829   2     5 6   119 15 830   251       4 1 1,576   18 7         2,834                                                     5,133
72 ฉะเชิงเทรา                                                             89 2   32   88   10       3   18   17           259   1   1 109 8   113 241 838 2 36       13 7 171   962           2,502   4     108 15 7 76 470 1,848   60       17 10 274   1,234           4,123                                                     6,884
73 ชลบุรี                                                       1   2 2 8 3 423 49 157 2 8 2     5 5 316   98 2         1,083   14   8 1 2 1 440 1,049 1,487 7 7       1 12 1,928 1 1,610 6 3       6,577   10 1   3 12 1 670 1,676 3,161 7 15 1     2 10 2,483 3 1,417 10 1       9,483                                                     17,143
74 ตราด                                                           1 2 1       23 6 9           160               202       1 1 1   4   234 6 66         1 880   21 1 1       1,217   1   2 1 2   5 1 452 14 110           1,013   41   2       1,644                                   3               3 3,066
75 นครนายก                                                       6     1     10 3 13 2             125   1 1         162   3     6 1   17 234 142 1 2       1   853   31 9 1       1,301   5   1 5 2 1 24 261 352   1       2 3 1,048   39 1         1,745                                                     3,208
76 ปราจีนบุรี                                                           17 11     8 34 144   8       1 1 57   17 2         300   2   1 13 3   75 718 1,129   8       9 10 409   467 1         2,845   5   2 4 5 4 110 1,248 2,044   23       10 6 574   510 3         4,548                   5                   1           6 7,699
77 ระยอง                                                       3   18 5     62 1 147 15 46 1         182 1 63       10   554   47 1 1 5 4 2 100 203 695 5 27         6 1,603   782 13     11   3,505   10   1 3 5 1 97 217 545 7 40       1 6 2,974   229 3     3   4,142                                                     8,201
78 สมุทรปราการ                                                           4 6     102   77 2           1 209   55           456   2   1 15 6 1 200   864 1 1 1     3 10 2,084 3 1,058           4,250   6   3 8 6 2 181 7 1,847 2   2     7 6 2,350 3 960   1       5,391                                                     10,097
79 สระแก้ว                                                         1 10 41 1 1 123 8 87 12 18       7 1 54   12   1       377   12 2 1 46 17 3 93 402 935 2 162       7 14 693   405 5 1       2,800   6 2 1 37 16 1 136 621 1,579 5 121       12 20 754   777 9         4,097                                                     7,274
รวมทั้งภาค                                                       10 1 56 201 13 4 973 95 783 40 129 3     16 8 1,249 1 265 5 1   10   3,863 2 84 3 14 209 45 7 1,155 2,848 6,779 24 456 1     34 63 9,693 4 5,353 35 6   11   26,826   49 3 10 174 69 17 1,418 4,516 12,658 35 621 3     55 62 13,046 6 5,225 33 4   3   38,007                   5               3   1           9 68,705
รวมทั้งประเทศ                         394         10   1           405   899 40 2,062 4,662 199 22 7,200 1,066 10,195 899 9,525 2,010 210   376 211 27,573 6 2,535 61 360 20 225   70,356 10 1,621 144 342 3,441 696 109 10,335 23,780 77,893 635 50,649 1,614 3,729 2 1,463 661 168,378 33 40,531 474 131 16 331   387,018 6 1,531 94 228 2,538 1,139 251 10,098 33,359 133,540 505 82,551 1,648 2,779 8 2,953 764 215,524 69 50,600 544 32 13 221   540,995     1